General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Accounting Information System (AIS)

โปรแกรมการศึกษา

• ปีการศึกษาที่ 1 ทั้งแผน ก และแผน ข

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2603629 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2601631 การบัญชีบริหารขั้นสูง
2603632 การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อธุรกิจ 2601222 นโยบายการบัญชี
2603654 การจัดการฐานข้อมูล 2603652 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2603658 การวิเคราะห์ระบบงานด้านธุรกิจ 2603659 การออกแบบระบบงานด้านธุรกิจ

• ปีการศึกษาที่ 2 แผน ก

ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 4
2600811 วิทยานิพนธ์ 2600811 วิทยานิพนธ์ (ต่อ)
2601621 การวางระบบบัญชี    
2601693 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี    
2603651 การตรวจสอบข้อมูลธุรกิจในระบบคอมพิวเตอร์    

• ปีการศึกษาที่ 2 แผน ข

ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 4
  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
2601621 การวางระบบบัญชี 2600712 โครงการพิเศษ 1
2601693 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2600713 โครงการพิเศษ 2
2603651 การตรวจสอบข้อมูลธุรกิจในระบบคอมพิวเตอร์    


Back