General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
ประกาศรายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2557

     
ประกาศรายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2557
 ------------------------------------------------------------------------------
ประกอบด้วย
1. รายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ วิชาแกน
2. รายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ วิชาแขนง 


เอกสารประกอบ :
    รายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ต้น57แกน.pdf
    รายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ต้น57แขนง.pdf

Last update : 06/01/15