General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2558

     
กำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา2558
 
ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. - 31 ก.ค.58


เอกสารประกอบ :
    (สำหรับผู้สมัคร)ขั้นตอนการใช้ระบบชำระเงิน.pdf
    กำหนดการรับสมัครปี 2558นอกเวลาราชการ(หลักสูตรปรับปรุง).pdf
    ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ปี 2558.pdf

Last update : 01/06/15