General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2557 (ภาคฤดูร้อน)

     
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2557 (ภาคฤดูร้อน) วิชาแกนและวิชาแขนง


เอกสารประกอบ :
    วิชาแกน .pdf
    วิชาแขนง MIS.pdf

Last update : 22/05/15