General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคต้น 2558

     
กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2558 (ระบบทวิภาค)
--------------------------------------------
 
ประกอบด้วย 3 ไฟล์ ได้แก่
           ภาคนอกเวลาราชการ
           1.  กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคนอกเวลา ต้น 2558
           2.  วิธีใช้ระบบชำระเงินค่า ธรรมเนียมการศึกษา
 
           ภาคในเวลาราชการ 
           1.  ตารางเรียนภาคในเวลา ภาคต้น 2558
 
 
*แก้ไข - 23/06/58 : ไฟล์ขั้นตอนการชำระเงิน 


เอกสารประกอบ :
    (สำหรับนิสิต)ขั้นตอนการใช้ระบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา.pdf
    กำหนดการลงทะเบียนภาคนอกเวลา ภาคต้น58.pdf
    ตารางสอนภาคในเวลา ภาคต้น58.pdf

Last update : 23/06/15