General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
ประกาศชำระเงินค่าอบรม SAP (เพิ่มเติม)

           นิสิตที่ได้ลงชื่อสมัครโครงการอบรม SAP ทั้งหมด ให้มาติดต่อชำระเงินค่าอบรมที่ห้องหลักสูตร IT ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 - 19.30 น.

เอกสารประกอบ :
    ประกาศชำระเงิน sap(เพิ่มเติม).pdf

Last update : 20/07/15