General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐาน IT ภาคนอกเวลาราชการ 2558

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐาน IT ภาคนอกเวลาราชการ 2558

เอกสารประกอบ :
    ตารางเรียนวิชาเสริมความรู้พื้นฐานภาคค่ำ58(แก้ไข 5ต.ค.58).pdf
    ประกาศกำหนดการชำระเงินปรับพื้นฐานภาคค่ำ58.pdf
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานภาคค่ำ58.pdf

Last update : 05/10/15