General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2558 (ภาคต้น)

     

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2558 (ภาคต้น)

ไฟล์แนบประกาศ

1. รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาแกน
2. รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาแขนง ห้อง 1304
3. รายชื่อผู้เข้าสอบวิชาแขนง ห้อง 1305

 เอกสารประกอบ :
    รายชื่อสอบวิชาแกนต้น58.pdf
    รายชื่อสอบวิชาแขนง MIS1304ต้น58.pdf
    รายชื่อสอบวิชาแขนง MIS1305ต้น58.pdf

Last update : 08/12/15