General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.โท ภาคในเวลาราชการ 2559

     

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อป.โท ภาคในเวลาราชการ 2559

ไฟล์ที่แนบตามประกาศ ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

2. ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน

3. ตารางอบรมปรับพื้นฐาน เอกสารประกอบ :
    ตารางเรียนวิชาเสริมความรู้พื้นฐานIT59ภาคปกติ_update.pdf
    ประกาศกำหนดการชำระเงินปรับพื้นฐานภาคในเวลา2559.pdf
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์เข้าศึกษต่อภาคในเวลาราชการ2559.pdf

Last update : 16/05/16