General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
ประกาศงดเรียนบางวิชา (เฉพาะวันจันทร์ที่ 8 ม.ค.61)

     

ประกาศงดเรียน 

วิชา 2603615 ORG DATA MGT

วันจันทร์ที่ 8 ม.ค.61

เวลา 18.00-21.00 น. ห้อง 509-510เอกสารประกอบ :
    ประกาศงดเรียนด่วน.pdf

Last update : 08/01/18