General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Topic Last update
ผลการพิจารณาหัวข้อโครงการพิเศษ (21 กันยายน 2560) 21/09/17
ประกาศรับสมัครงาน 21/09/17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา2560 08/09/17
Design Thinking Workshop 05/09/17
อบรม MACHINE LEARNING SID Techtalent 01/09/17
ผลการพิจารณาหัวข้อโครงการพิเศษ 28/08/17
งานสาธิตการนำเสนอโครงการพิเศษ 19/08/17
ประกาศที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 17/08/17
กำหนดการเกี่ยวกับการสอบโครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 15/08/17
กำหนดการพิจารณาแบบเสนอโครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 15/08/17
ตารางเรียนภาคต้น 2560 ภาคในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 09/08/17
เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2560 31/07/17
กำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2560 25/07/17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท IT ปี2560 ภาคในเวลาราชการ 25/07/17
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบและที่นั่งสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2559 ภาคนอกเวลาราชการ 20/07/17
หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16