General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Topic Last update
ประกาศรับสมัครงาน 02/09/16
ผลการพิจารณา Proposal 17 August 2016 19/08/16
ประกาศกำหนดการ ประจำภาคต้น ปี 2559 09/08/16
ตารางเรียนภาคต้น 2559 (แก้ไข 5 ส.ค.59) 05/08/16
ผล Proposal August 05/08/16
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเปิดรับสมัครสอบ CU-TEP ผ่านคณะฯ 04/08/16
ประกาศผล Proposal July 01/08/16
กำหนดการงาน "Design your future with IBM" 28/07/16
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนางาน "Design Your Future with IBM" 22/07/16
ประกาศกำหนดการประชุมพิจารณาแบบแสนอหัวข้อโครงการพิเศษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 12/07/16
ประกาศเลื่อนวันรับยื่นคะแนน CU-TEP วันสุดท้ายสำหรับสอบเข้าภาคนอกเวลาราชการ 2559 06/07/16
เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2559 06/07/16
ประกาศผล Proposal เดือน มิถุนายน 01/07/16
ประกาศยกเลิกจัดสอบ CU-TEP ผ่านคณะฯ 01/07/16
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น 2559 27/06/16
หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13