General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
การรับสมัคร

     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับสมัครผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ปีละ
1 ครั้ง และภาคนอกเวลาราชการปีละ 1 ครั้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังต่อไปนี้

 1. แผน ก และ แผน ข สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศเป็นให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษา
 2. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CUTEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ คะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป
 3. ได้คะแนนทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
 4. มีผลคะแนนสอบความถนัดทางธุรกิจ (CU-BEST)
 5. รายละเอียดการรับสมัครติดตามได้ที่เว็บไซต์หลักสูตรฯ ( http://it.cbs.chula.ac.th )
 6. ภาคนอกเวลาราชการต้องมีประสบการณ์ทำงานหลังจบปริญญาตรีอย่างน้อย 3 ปี
 7. ภาคปกติต้องมีประสบการณ์ทำงานหลังจบปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี (ยกเว้นแผน ก)

หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่

 1. ใบสมัครเข้าศึกษา (Application Form) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
 5. สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP หรือ TOEFL) 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 6. สำเนาผลสอบความถนัดทางธุรกิจ (CU-BEST) ภาษาไทย 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 2 ปี)
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 1 ฉบับ
 • สำหรับหลักสูตรภาคปกติ ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  • หนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงาน ว่ามีประสบการณ์ทำงานหลังจบปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า
   1 ปี (ยกเว้นแผน ก)
 • สำหรับหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  • หนังสือรับรองซึ่งออกโดยหน่วยงานว่ามีประสบการณ์ทำงานหลังจบปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ ซึ่งต้องรับรองโดยผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 1 ฉบับ (ใช้แบบฟอร์มของหลักสูตร)

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

กำหนดการ
ภาคปกติ
ภาคนอกเวลาราชการ
รับใบสมัคร
ยื่นใบสมัคร
กุมภาพันธ์-มีนาคม
มิถุนายน-กรกฎาคม
สอบข้อเขียนวิชาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปลายเดือนเมษายน
ปลายเดือนสิงหาคม
ประกาศผลสอบข้อเขียน
ต้นเดือนพฤษภาคม
ต้นเดือนกันยายน
สอบสัมภาษณ์
กลางเดือนพฤษภาคม
กลางเดือนกันยายน
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
ปลายเดือนพฤษภาคม
ต้นเดือนตุลาคม
เรียนวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
กลางเดือนมิถุนายน-ปลายเดือน
กรกฎาคม
ต้นเดือนตุลาคม-ปลายเดือน
พฤศจิกายน
เปิดเรียน
ต้นเดือนสิงหาคม
(ภาคการศึกษาต้น)
ต้นเดือนมกราคม
(ภาคการศึกษาปลาย)
สถานที่รับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ
http://www.grad.chula.ac.th
โทร. 02-218-3503-5
สำนักงานห้อง 605 ชั้น 6
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://it.cbs.chula.ac.th
โทร. 02-218-5715-6

การสอบคัดเลือก

     การสอบคัดเลือกประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิชาที่สอบในการสอบข้อเขียนมี 3 วิชา คือ
 1. ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครด้วยตนเองที่ http://www.atc.chula.ac.th โทร. 02-218-3703-6
 2. ความถนัดทางธุรกิจ (CU-BEST) จัดสอบโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครด้วยตนเองที่ http://www.mbachula.info
  โทร. 02-218-5717-8
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรฯ จัดสอบให้

อนึ่ง ผลสอบ CU-TEP และ CU-BEST สามารถเก็บไว้สมัครสอบคัดเลือกได้
ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันรายงานผลคะแนนทดสอบถึงวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ

     หลักสูตรรับนิสิตประมาณ 60 คน ต่อภาคปกติ (ในเวลาราชการ) และนอกเวลาราชการ

การเรียนวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน

     ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ต้องเรียนวิชาเสริมความรู้พื้นฐานในด้านซึ่งไม่มีพื้นฐานความรู้มาก่อน ซึ่งคณะกรรมการสอบจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป เพื่อให้แต่ละคนได้รับการเสริมพื้นฐานตามเหมาะสม และเมื่อสอบผ่านวิชาเสริมความรู้พื้นฐานแล้ว หลักสูตรจึงรับเข้าเป็นนิสิต

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • หลักสูตรภาคปกติ

 •      ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 23,000 บาทและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ

  • ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 23,000 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (รวมค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ค่าอาหาร และค่าสัมมนาในและต่างประเทศ)