General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
ข้อมูลนิสิต

นาย เกรียงศักดิ์ หรรษาเวก
สถาบันที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี :
     คณะ สถิติ   มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าศึกษาในหลักสูตร IT จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :
     สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ(MIS)   ภาค นอกเวลาราชการ    ปี 2540
ที่ทำงานในปัจจุบัน : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อความจากนิสิต :
     " หลักสูตร IT ช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสของการประสพความสำเร็จในการทำงาน หลักสูตรได้สอนให้เราได้รู้จักศาสตร์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดก็ยังขาดแคลนบุคลากรทางด้าน IT อีกมาก ดังนั้นการได้เข้ามาศึกษาต่อที่นี่จึงเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเองและทำให้ได้ใช้ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาปรับปรุงงานได้เป็นอย่างดี จึงถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างมากที่ได้มาศึกษาต่อที่นี่"