General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Topic Last update
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย 2561 21/11/18
ประกาศรายละเอียดจัดส่งรายงานโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ 21/11/18
ตารางสอบโครงการพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 14/11/18
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 13/11/18
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2561 (ภาคต้น) 06/11/18
ประชาสัมพันธ์ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ภาคต้น 2561 (12 พ.ย.-28 ธ.ค.61) 04/11/18
ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม Statista Euromonitor และ Google Form 30/10/18
ผลการพิจารณา Proposal ประจำเดือน 17 ตุลาคม 2561 19/10/18
แบบฟอร์มขอสอบโครงการพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 16/10/18
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินและมีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมพื้นฐาน IT 13/10/18
ผลการพิจารณา Proposal ประจำเดือน 26 กันยายน 2561 01/10/18
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตร BSD (ด่วน) 27/09/18
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐาน 2561 ภาคนอกเวลาราชการ 27/09/18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2561 07/09/18
ผลการพิจารณา Proposal ประจำเดือน 29 สิงหาคม 2561 03/09/18
หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15