General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Topic Last update
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนปรับพื้นฐานภาคในเวลาราชการ 2562 03/07/19
กำหนดการลงทะเบียนภาคต้น 2562 15/06/19
เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2562 30/05/19
รายชื่อนิสิตสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย 2561 24/05/19
กำหนดการรับสมัครสอบเข้าหลักสูตร IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2562 22/05/19
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐาน IT ภาคในเวลาราชการ ปี 2562 15/05/19
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ IT ภาคในเวลาราชการ 2562 07/05/19
รายละเอียดประกอบการส่ง File เอกสารโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ 26/04/19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าและที่นั่งสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาคในเวลาราชการ ปีการศึกษา 2562 23/04/19
ตารางสอบโครงการพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 09/04/19
ผลการพิจารณา Proposal ประจำเดือน 18 มีนาคม 2562 25/03/19
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2561 13/03/19
แบบฟอร์มขอสอบโครงการพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 13/03/19
ประกาศรับสมัครงาน 08/03/19
ผลการพิจารณา Proposal ประจำเดือน 18 กุมภาพันธ์ 2562 26/02/19
หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16