General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Topic Last update
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2561 (ภาคต้น) 06/11/18
ประชาสัมพันธ์ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ภาคต้น 2561 (12 พ.ย.-28 ธ.ค.61) 04/11/18
ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม Statista Euromonitor และ Google Form 30/10/18
ผลการพิจารณา Proposal ประจำเดือน 17 ตุลาคม 2561 19/10/18
แบบฟอร์มขอสอบโครงการพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 16/10/18
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินและมีสิทธิ์เข้าอบรมเสริมพื้นฐาน IT 13/10/18
ผลการพิจารณา Proposal ประจำเดือน 26 กันยายน 2561 01/10/18
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตร BSD (ด่วน) 27/09/18
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐาน 2561 ภาคนอกเวลาราชการ 27/09/18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2561 07/09/18
ผลการพิจารณา Proposal ประจำเดือน 29 สิงหาคม 2561 03/09/18
ผลการพิจารณา Proposal ประจำเดือน 15 สิงหาคม 2561 03/09/18
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประชุมพิจารณาแบบเสนอโครงการพิเศษ 27/08/18
กําหนดการเกียวกับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561 24/08/18
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 23/08/18
หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14