General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
เยี่ยมชมบริษัท จีเอเบิล จำกัด

      ภาพการเยี่ยมชมบริษัท จีเอเบิล จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางหลักสูตรฯ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ของการทำงานจริงในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

ทีมงานของบริษัท จีเอเบิ้ล จำกัดให้ที่มาให้การต้อนรับอย่างดี
ทีมงานของบริษัท จีเอเบิล จำกัด ได้กล่าวทักทายกับ อ.ดร.วัชรา จันทาทับ ของพวกเรา
อ.ดร.วัชรา จันทาทับ เซ็นต์สมุดเยี่ยมชมของบริษัท
อ.ดร.วัชรา จันทาทับ เซ็นต์สมุดเยี่ยมชมของบริษัท
ก่อนที่จะพานิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายจากทางบริษัท จีเอเบิล จำกัด
ภาพที่ระลึกการเยี่ยมชม
ภาพที่ระลึกการเยี่ยมชมบริษัท จีเอเบิล จำกัด ในครั้งนี้
ภาพที่ระลึกการเยี่ยมชม
อาจารย์,นิสิตของหลักสูตรฯ
รับของที่ระลึกก่อนจะกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมบรรยากาศในบริษัทก็ถึงเวลากลับมหาวิทยาลัยของเรา
ก่อนกลับก็มีการแลกของที่ระลึกกันโดยมีบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน

     สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัท จีเอเบิล จำกัด และ อ.ดร.วัชรา จันทาทับ อีกครั้งที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ครับ

เอกสารประกอบ :
    DSCN0132.JPG
    DSCN0134.JPG
    DSCN0135.JPG
    DSCN0138.JPG
    DSCN0141.JPG

Last update : 21/02/08