General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ IT (ภาคนอกเวลา) ปี 2558

     

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ IT (ภาคนอกเวลา) ปี 2558

ไฟล์แนบตามประกาศดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบสัมภาษณ์
2. ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3. แบบฟอร์ม letter of Recommendation (ภาษาไทย)
4. แบบฟอร์ม letter of Recommendation (ภาษาอังกฤษ)

 

 เอกสารประกอบ :
    ITCU_Letter_of_Recommendation_En_V58.pdf
    ITCU_Letter_of_Recommendation_Th_V358.pdf
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคนอกเวลา ปี2558.pdf
    ประกาศสำหรับผู้มีสทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคนอกเวลา58.pdf

Last update : 16/09/15