General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2559

     

เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท IT ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2559

- สมัครสอบ Online  >>> คลิกที่นี่ <<<    [ เปิดระบบรับสมัคร 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2559 ]

- Download ใบชำระเงินค่าสมัครสอบเข้า  >>> คลิกที่นี่ <<<  เอกสารประกอบ :
    (สำหรับผู้สมัคร)ขั้นตอนการใช้ระบบชำระเงิน.pdf
    กำหนดการรับสมัครสอบเข้าITปี 2559 ภาคนอกเวลาราชการ.pdf
    ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ปี 2559ภาคนอกเวลา.pdf
    ประกาศ.pdf
    ประกาศยกเลิกจัดสอบ cu-tepผ่านคณะฯ.pdf
    ประกาศสำหรับผู้สมัครสอบเข้าหลักสูตร IT (ภาคนอกเวลาราชการ)2559.pdf

Last update : 06/07/16