General Section
    News
    Announcements
    Activities
    กำหนดการ
    Download
    Jobs
    Faculties
    Facilities
    ศิษย์เก่า
    Project search
    ผลงานนิสิต
    ผลการพิจารณา Proposal
M.Sc. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    คู่มือการศึกษาและแผ่นพับ
    กำหนดการสอบเข้าศึกษา
Ph.D. Program
    หลักสูตร
    โครงสร้างหลักสูตร
    เนื้อหารายวิชา
    การรับสมัคร
    คณะกรรมการหลักสูตร
    บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และรางวัล
 
 
 
Topic Last update
ผลการพิจารณา Proposal April 29/04/16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ IT (ภาคในเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2559 29/04/16
ประกาศกำหนดการส่งรายงานโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ ภาคปลาย 2558 20/04/16
กำหนดการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2558 (ภาคฤดูร้อน) 19/04/16
ประชาสัมพันธ์การบริการตัดชุดครุยสำหรับนิสิตปริญญาโท 18/04/16
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 (ภาคในเวลาราชการ) 08/04/16
ประกาศตารางสอบโครงการพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 03/04/16
เปิดระบบรับสมัครสอบ CU-TEP ผ่านคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รอบ 2/2559 สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป 30/03/16
ผลการพิจารณา Proposal March 18/03/16
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน SAS 07/03/16
แบบฟอร์มขอสอบโครงการพิเศษ ประจำภาคปลาย ปี 2558 06/03/16
ผลการพิจารณา Proposal February 29/02/16
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อิเมอร์ริทิส (ประเทศไทย) จำกัด 13/02/16
ผลการพิจารณา Proposal February 05/02/16
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2559 26/01/16
หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16